การประชุมชี้แจงโครงการระบบ Pre-Arrival Processing System

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ตัวแทนชมรม TEMS ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการระบบตรวจปล่อยสินค้าล่วงหน้า (Pre-Arrival Processing System) กับทางกรมศุลกากร ณ ห้องประชุม 2 อาคาร BC – 1 ชั้น 2 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Pre-arrival&transit_9464 Pre-arrival&transit_2431