ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อขึ้นระบบ Restricted Goods Permit (อย.)

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม สมาชิกชมรมชอบ. ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อขึ้น Production ระบบ Restricted Goods Permit หรือ ใบคำขอกลาง ของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กับทางกรมศุลกากรและ NSW โดยจะมีการเริ่มใช้ระบบจริงในวันที่ 1 กันยายน 2559

ประชุมหารือเรืองราคา_2036 ประชุมหารือเรืองราคา_2699 ประชุมหารือเรืองราคา_3291 ประชุมหารือเรืองราคา_4519 ประชุมหารือเรืองราคา_4975 ประชุมหารือเรืองราคา_9009 ประชุมหารือเรืองราคา_9011 ประชุมหารือเรืองราคา_9212