ประชุมชมรมประจำเดือนสิงหาคม 2559

การประชุมชมรมชอบ. ประจำเดือนสิงหาคม 2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559

ประชุมชมรม ชอบ. ส.ค._3983 ประชุมชมรม ชอบ. ส.ค._6883