การเข้าร่วมเป็นสมาชิก

คุณสมบัติของสมาชิก

 • มีธุรกิจ หรือธุรกรรมการรับส่ง/แลกเปลี่ยน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง B2G หรือ G2G
 • ต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกชมรมฯ 30% ของสมาชิกที่มีอยู่
  (สมาชิกปัจจุบัน = 5 บริษัทฯ มี Gateway 1 รายและ VAN 4 ราย รับรอง)
 • ต้องแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการมีส่วนร่วมกับชมรมฯ (สมาชิกชมรมฯต้องลงคะแนนเสียงร่วมกันในการตัดสิน)
 • ผู้บริหารต้องไม่เคยต้องคดีอาญาหรือถูกฟ้องล้มละลาย
 • มีสำนักงานเป็นหลักแหล่ง
 • เป็นบริษัทมีที่จดทะเบียนมีทุนที่ชำระแล้ว 5 ล้านบาท
 • ดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี และมีฐานะทางการเงินมั่นคงพอสมควร
 • มีลูกค้าจำนวน 50 รายขึ้นไปในการใช้งาน

การพิจารณารับสมาชิกใหม่

 • ผู้มีอำนาจของผู้สมัครเป็นสมาชิกใหม่จะต้องแสดงวิสัยทัศน์ในการมีส่วนร่วมกับชมรมฯ โดยสมาชิกชมรมฯ ต้องลงคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดในที่ประชุมในการตัดสิน
 • แต่งตั้งผู้แทน 2 ราย ไปตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครใหม่ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือไม่