วัตถุประสงค์ชมรม TEMS

  1. Before
  2. After
 • วิศัยทัศน์


  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความคิดเห็นพัฒนาการให้บริการให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ เพื่อเป็นที่รู้จักและยอมรับในหน่วยงานราชการและเอกชนและเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์

  • เป็นเวทีสำหรับแสดงความคิดเห็นหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกชมรมฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความสามัคคี

  • สร้างความเป็นเอกภาพและพัฒนาการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และบริการโดยผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด

  • เป็นตัวแทนของสมาชิกในการเข้าร่วมประชุม หรือเสนอความคิดเห็นในนามของชมรมฯต่อหน่วยงานราชการและเอกชน

  • สร้างแนวทางในการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการอย่างเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

  • ส่งเสริมให้สมาชิกชมรมใช้โครงสร้างพื้นฐานและต้นทุนร่วมกันส่งเสริมให้มีการพัฒนา Software และ Hardware ร่วมกันเป็นต้น

  • ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวาง

  • ผลักดันแนวนโยบายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดเป็นรูปธรรม

  • ส่งเสริมให้ความรู้และสวัสดิการให้กับบุคลากรในวงการของชมรมฯ

What else can we do to convince you?

Contact Us Join Now