ติดต่อชมรมฯ

Thailand Electronic Message & Service Providers (TEMS)
อาคารศูนย์อีดีไอ กรมศุลกากร
ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110