การก่อตั้งชมรมฯ

    1. Before
    2. After
  • ประวัติชมรมฯ


    ชมรมฯก่อตั้งโดยใช้ชื่อชมรมว่า “ชมรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และบริการแห่งประเทศไทย (ชอบ.)“  หรือ  “Thailand  Electronic  Message & Service  Providers  (TEMS)” โดยมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น  17  บริษัท  ดังรายชื่อจำนวนสมาชิกชมรมฯ ข้างต้น โดย
    คุณโกวิท  ธัญญรัตตกุล  สมาชิกผู้แทนจาก  บริษัท  เทรดสยาม  จำกัด  ดำรงตำแหน่ง ประธานชมรมฯ  คุณอนุสรณ์  หล่อวิจิตร  สมาชิกผู้แทนจาก  บริษัท  ทิฟฟ่า  อีดีไอ  เซอร์วิสเซส  จำกัด  ดำรงตำแหน่งเลขานุการชมรมฯ  ทั้งนี้สมาชิกชมรมฯ  ได้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อตั้งชมรมจนถึงปัจจุบันและมีการประชุมร่วมกันทุกเดือนๆละ 1ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของชมรมฯ