สมาชิกชมรมหารือร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

การประชุมหารือร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน ณ ห้องประชุมชมรมฯ (บ.เทรดสยาม) เรื่องการเตรียมความพร้อมและทดสอบ “ระบบยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้า และการแจ้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ผ่านในรูปแบบ Messageing ผ่านเครือข่าย National Single Window

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *