เริ่มใช้งานระบบใบแจ้งการนำเข้า-ส่งออก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

83

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เข้าร่วมโครงการระบบการรับ-ส่งข้อมูลใบแจ้งการนำการเข้า-ส่งออก ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบแจ้งการนำเข้า-ส่งออกสินค้าควบคุม Restricted Goods Permit ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตกับกรมศุลกากร ผ่านช่องทาง  National Single Window (NSW)

โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ประกาศเปิดใช้งานระบบ Restricted Goods Permit หรือใบแจ้งการนำเข้า-ส่งออกอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กันยายน 2559 อย่างเต็มรูปแบบโดยได้ยกเลิกการใช้งานระบบ LPI เดิม 100% ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจระบบสามารถดูข้อมูลและเตรียมความพร้อมได้ที่  http://www3.fda.moph.go.th/SitePages/PageNSW.aspx